Nguyễn Tất Thịnh

Không những giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Giảng huấn, Cố vấn Trưởng Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI, ông còn là giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh - Đây cũng chính là triết lý giáo dục của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:

“Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tin – Truyền thông, năm 2011.“Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ Nữ, năm 2006.“Nghề Giám Đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.